Welcome to Dr Golshahi's Website

در صورت تمایل به تهیه این کرمها بایداطلاعات خود را برای ما به صورت فاکس، نامه الکترونیکی و یا مانی ادر بفرستی اگرمایل به ارسال این فرم بصورت پست الکترونیکی هستید بعدازکامل کردن این نفرم دکمه ارسال رافشاردهید ویا اگربخواهید میتوانیداین فرم را پرینت کرده وبصورت فاکس برای ما بفرسید . ویامیتوا نید این فرم را پرکرده وبه همراه چک بانکی ویا مانی اردر برای ما پست کنید. قیمت کرمها را میتوانید در صفحه محصولات پیدا کنید با این تفاوت که از اروپا باید 20 دلار برای حمل و نقل اضافه کنید. اگر تعداد درخواستی بیشتر از دو عدد میباشد 30 دلار اضافه کنید. حمل ونقل برای امریکا متفاوت میباشد برای فرستادن اطلاعات خود بوسیله فاکس با شمار7146390681 تماس بگریدید. برای فرستادن اطلاعات خود بوسیله پست به ادرس
1500E. Katella Suite A Orange, CA 92867